صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

رهبر انقلاب: شهید سلیمانی چهره بین المللی مقاونت است و همه دلبستگان مقاومت، خونخواه او هستند.

....

از میان قافله یاران آخرالزّمانی سیدالشهدا ؛ این بار قرعه به نام او افتاد.

درهم شکننده هیبت مستکبران و نابودگر تروریست های چند ملیّتی، به آرزوی دیرینه اش رسید و شهدِ شیرینِ وصال نوشید.

سردار بین المللی مقاومت و عزت، در میان قافله ای بالید که شهادت کرامتشان است؛ و کشته شدن در راه خدا، عادتشان؛

تسلای خاطر دلدادگان او، این حقیقت است که آینه ها، اگر بشکنند، در هزار تکه تکثیر می شوند.

مرتبط با این